เมนูหลัก

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Facebook ปณิธานความดี ปีมหามงคล

งานแนะแนว

ค่านิยม12ประการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

 

พันธกิจ (Mission)

1. โรงเรียนจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียน
4. พัฒนาครูให้มีความรู้สามารถจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลในศตวรรษที่ 21
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

  

เป้าประสงค์ (Goal)

1. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนมีความเป็นไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
6. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7. ครู นักเรียน มีขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.รักชาติ  ศาสนา กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์  สุจริต
3.มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ น้ำใจงาม ”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ รักษ์ความเป็นไทย ”

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

C.D.W. Art Gallery

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้806
เมื่อวาน1557
สัปดาห์นี้5695
เดือนนี้38187
ทั้งหมด787074
Visitor IP : 54.81.183.183
Powered by CoalaWeb