เมนูหลัก

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Facebook ปณิธานความดี ปีมหามงคล

งานแนะแนว

ค่านิยม12ประการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปี พ.ศ.2560 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย "

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพตามมาตรฐานสู่
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
3. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะเพื่อการมีงานทำสามารถประกอบอาชีพได้
4. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอน ในการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
5. ปลูกผังอบรมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย
6. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกผังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าประสงค์ (Goal)

"ครูและนักเรียนมีคุณภาพตามลักษณะศตวรรษที่ 21
และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" 


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.รักชาติ  ศาสนา กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์  สุจริต
3.มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ น้ำใจงาม ”

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ รักษ์ความเป็นไทย ”

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปัทมาวดี  อุุดแดง
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

C.D.W. Art Gallery

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้353
เมื่อวาน716
สัปดาห์นี้1069
เดือนนี้20447
ทั้งหมด700892
Visitor IP : 54.158.241.146
Powered by CoalaWeb