เมนูหลัก

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Facebook ปณิธานความดี ปีมหามงคล

งานแนะแนว

ค่านิยม12ประการ

          โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมด้รับการอนุมัติให้จัดตั้งตามหนังสือของกระทรวง ศึกษาธิการที่ ศธ. 74/7658 ลงวันที่ 23 เมษายน 2513 ในการที่ทางโรงเรียนได้รับการ จัดตั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายมานพ ลังกาพินธุ์ นายอำเภอเชียงดาว เป็นผู้เริ่ม จัดหา ทิ่ดินเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขอสงวนที่ดินจำนวน 165 ไร่ หลังจากได้ทำการ ขอสงวนที่ดินแล้ว ก็ทำเรื่องขอ จัดตั้งโรงเรียนไปยังจังหวัด จนกระทั่งได้รับอนุมัติตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น ต่อมาอำเภอได้ประกาศรับสมัครนักเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุกิจ นิมมานเหมินห์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ซึ่งลงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2513 รุ่นแรกมี นักเรียนชาย 41 คน นักเรียนหญิง 25 คน รวม 66 คน โดยอาศัยอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเชียงดาว ประถมปลายอาคารรัฐสงเคราะห์เป็นที่เรียนไปก่อน
           ในปี พ.ศ.2513 ทางจังหวัดได้ส่งตัวนายสมบูรณ์ ต๊ะรังษี มารักษาการแทนครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2513 และได้ส่งครูมาสอนครั้งแรก 2 คน ในระยะที่เปิดทำการสอนนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดินและค่าสิ่งก่อสร้างประจำปี งบประมาณ 2513 โดยให้เป็นค่าจัดสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน และบ้านพัก 1 หลัง ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 เสร็จเรียบ ร้อยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2514 ทางโรงเรียนย้ายมาเรียน ณ อาคารใหม่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 เป็นต้นมา
          ในปี พ.ศ.2514 หลังจาก ที่ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน แล้วจากนั้นได้จัดสร้างส้วม 4 ที่นั่งบ้านพักครูแบบชั่วคราวขนาด 6.5 คูณ 4.5 เมตรแบบศาลาไทย 1 หลังและอาคารชั่วคราวมุงสังกะสีขนาด 6 คูณ 20 เมตรอีกหลังหนึ่ง่าก่อสร้างได้รับจากการบริจาค จาก ผู้ปกครองสมทบกับเงินบำรุงการศึกษานอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อ สร้างเป็นค่าจัด สร้างบ้านพักครู 2 หลัง โดยทางอำเภอเป็นผู้ดำเนินการเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2514 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2514
          ต่อมา นายสมบูรณ์ ต๊ะรังษี รักษาการแทนครูใหญ่ได้กลับไปอยู่โรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทางจังหวัด จึงได้แต่งตั้งนายเพียร จิตตะนิธิ รักษาการแทนครูใหญ่ จนกระทั่งกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายประชัญ พันธ์ผจญ ครูใหญ่โท โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาคม จังหวัดลำปางมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โทโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตั้งแต่วันที่    1   ตุลาคม   2514 นายประชัญ พันธ์ผจญได้มารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2514

           ในปีพ.ศ.2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อทำการสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1หลังตลอดจนปรับสนามและทำการติดตั้งระบบประปาในโรงเรียน
            นายประชัญ พันธ์ผจญ ได้ดำรงตำแหน่ง ถึงปี พ.ศ.2517 ก็ได้ย้ายไปรับ
ตำแหน่งใหม่ ณ เขตการศึกษา 8 ้ที่เข้ามา รับตำแหน่งใหม่ คือ นายวิโรจน์ นามบุรี ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และดำรงตำแหน่งจนถึงปี พ.ศ.2520 จึงได้ย้าย ไป ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสารภี ทางกรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง นายสุธรรม โพธิ์แก้ว ครูใหญ่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ให้มา รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

            ในปี พ.ศ.2522 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง และได้รับเงินจากกระทรวงศึกษา ธิการ สาธารณสุขและเงินบำรุงการศึกษาเข้าร่วมสมทบด้วย ในการสร้างถังเก็บน้ำบาดาล
             ในปีพ.ศ.2524นายสุธรรมโพธ์แก้วได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ทางกรม สามัญศึกษา จึงได้แต่งตั้งให้นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแม่อายวิทยาคมมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมจนถึง พ.ศ.2529
              ในปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทรุ่นที่ 2 ได้อาคารเรียน แบบซี เอส 213 จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง ปรับปรุงถนนและระบบไฟฟ้าและน้ำประปา สนามฟุตบอลพร้อมทั้งวัสดุครุ ภัณฑ์ จำนวนมากเพื่อประกอบการเรียนการสอน
               ในปี พ.ศ.2529 นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียน นวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัด เชียงใหม่ ทางกรมสามัญศึกษาจึงได้จัดตั้งให้
นายสวัสดิ์ วงศ์วัจนสมุทร ครูใหญ่โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ใหญ่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม แทน

               ในปีการศึกษา2531ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้รื้ออาคารไม้หลังเก่าเพื่อสร้างเป็นอาคารศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำอำเภอเชียงดาว โดยรับรับงบประมาณสนับสนุนจาก มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเชียงใหม่

               ในปีการศึกษา 1/2531 ทางกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายขัตติยะ ไวยกุล
อาจารย์ 1 โรงเรียนออนเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่มาดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

               ในปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้โรงเรียนเปิดรับสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ห้องเรียน ซึ่งทางโรงเรียนพิจารณาและเปิดแผนการเรียน ในระดับนี้จำนวน 3 แผนการเรียน คือ
               1.แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์
               2.แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา(ศิลปศาสตร์)
               3.แผนการเรียนอาชีพช่างอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง(เน้นช่างปรับและเดินสายไฟทั่วไป)

               ในปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายไพฑูรย์ ไชยนันท์ อาจารย์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มาดำรงตำแห่งผู้อำนวยการแทน นายสวัสดิ์ วงศ์วัจนสุนทร ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียแม่แตง ได้รับอาคารเรียนเพิ่ม 1 หลังแบบ 216 ล อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ห้องส้วม 2 หลัง เจ้าหน้าที่เวรยาม 1 ตำแหน่ง
               ปี 2536 ปรับปรุงบริเวณ โรงเรียน
               ปี 2537 ได้รับคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง
               ปี 2538 ได้พิมพ์ดีด 20 เครื่อง กรมจัดสรร
               ปี 2539 ได้หอพักนักเรียน 35 เตียง กรมจัดสรร
               ปี 2540 ในปีการศึกษา 2540 นายไพฑูรย์ ไชยนันท์ ได้รับคำสั่งกรมสามัญศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม และนายวิชัย วาสิการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
               ปี 2540 สร้างถนนคอนกรีตรองโรงเรียน
               ปี 2542 เปิดแผนการเรียนพาณิชยการ
               ปี 2543 ปรับปรุงโรงอาหาร,สร้างห้องน้ำเพิ่มอีก 4 ห้อง และได้รับสนามบาสเกตบอลเพิ่ม 1 สนามบริเวณหน้าโรงอาหาร,ปรับปรุงโรงจอดรถ ,ห้องส้วมนักเรียน
               ปี 2544 นายประมวล พุทธานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มาดำรงตำแหน่ง
               ปี 2547 นายไพรัช ใหม่ชมภู หัวหน้าการะถมศึกษาอำเภอเชียงดาว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
               ปี 2548 สร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ เรือนพยาบาล สวนป่า 90 ไร่
               ปี 2549 นายสุรพล สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
               ปี 2554 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้รับแต่งตั้งให้ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

               ปี 2555-ปัจจุบัน นางสาวเปรมศรี นามพลแสน ได้รับแต่งตั้งให้ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทน นายสุพล ประสานศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปัทมาวดี  อุุดแดง
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

C.D.W. Art Gallery

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้356
เมื่อวาน716
สัปดาห์นี้1072
เดือนนี้20450
ทั้งหมด700895
Visitor IP : 54.158.241.146
Powered by CoalaWeb