***ใบความรู้ที่ 1 ความหมาย ประเภท ของโครงงานคอมพิวเตอร์***

***ใบงานที่ 1***