ศึกษาและรวบรวมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์การจัดทำ
โครงงานการประยุกต์งานด้านคอมพิวเตอร์กับโครงงาน
          ปฏิบัติการสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้

ตัวชี้วัด ง ๓.๑ ม.๔-๖/๗ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์