***ใบความรู้ที่ 12 จัดทำรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์***

***ใบงานที่ 12***