ผลงานโครงงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงดาว     greentree
ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8