ครูผู้สอน นางสาวชิดชนก แก้วมณี
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)