ชื่อของผู้เข้าสอบ

คำชี้แจง  ให้นักเรียนคลิกทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

1) ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของคำว่า “ละคร”
ก) การแสดงที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม
ข) การแสดงที่เป็นเรื่องราว
ค) การแสดงประเภทเบิกโรง
ง) การแสดงที่มีจุดมุ่งหมายในการแสดง

2) ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ทำให้ละครไทยแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ก) รูปแบบการแสดง
ข) ลักษณะการแสดง
ค) สถานที่แสดง
ง) ความงดงามของการแต่งกาย

3) ผู้แสดงละครชาตรีที่สำคัญมีกี่ตัว  ได้แก่ตัวอะไรบ้าง
ก) 2  ตัว  ได้แก่  ตัวนายโรง และตัวนาง 
ข) 2  ตัว  ได้แก่  ตัวตลก และตัวเบ็ดเตล็ด
ค) 3  ตัว  ได้แก่  ตัวนายโรง ตัวนาง  และตัวตลก
ง) 3  ตัว  ได้แก่  ตัวนาง  ตัวตลก  และตัวเบ็ดเตล็ด

4) ละครประเภทใดใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน
ก) ละครนอก
ข) ละครใน
ค) ละครดึกดำบรรพ์
ง) ละครพันทาง

5) ละครในใช้ผู้แสดงอย่างไร
ก) ผู้แสดงเป็นชายล้วน
ข) ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
ค) ผู้แสดงทั้งชายและหญิง
ง) ผู้แสดงสามารถเป็นได้ทั้งชายและหญิงที่อยู่ในเขตพระราชฐานเท่านั้น

6) ละครดึกดำบรรพ์แตกต่างจากละครแบบดั้งเดิมอย่างไร
ก) พูดจาหยาบคายขณะแสดงได้
ข) มีระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณีของราชสำนัก
ค) ดำเนินเรื่องรวดเร็ว สอดแทรกมุกตลก
ง) ผู้แสดงต้องร้องเองและรำเอง  ไม่มีบทบรรยาย

7) วรรณคดีเรื่องใดที่นำมาแสดงละครพันทาง
ก) พระอภัยมณีและรามเกียรติ์
ข) อิเหนาและอุณรุท
ค) สามก๊กและราชาธิราช
ง) ไกรทองและมณีพิชัย

8) ละครร้องจะแต่งกายอย่างไรในการแสดง
ก) แต่งกายตามเนื้อเรื่องที่แสดง
ข) แต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องพระ – นาง
ค) แต่งกายตามแบบแผนกษัตริย์
ง) แต่งกายแบบพื้นเมือง

9) ในสมัยรัชกาลที่  6 โปรดให้มีการแสดงละครพูดจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องใด
ก) สาวเครือฟ้า
ข) กลแตก
ค) ตุ๊กตายอดรัก
ง) ราชาธิราช

10) ละครเสภามีต้นกำเนิดมาจากสิ่งใด
ก) การเล่านิทาน
ข) การร้องเพลง
ค) การอ่านทำนองเสนาะ
ง) การสวดมนต์