ชื่อของผู้เข้าสอบ

คำชี้แจง  ให้นักเรียนคลิกทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

1) ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ละคร”
ก) การแสดงเป็นชุดสั้น ๆ
ข) การแสดงที่เป็นเรื่องราว
ค) การแสดงศิลปะแห่งการร่ายรำ
ง) การแสดงประเภทเบิกโรง

2) ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดทำให้ละครไทยแตกต่างกัน
ก) วงดนตรีที่ใช้ในการแสดง
ข) อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
ค) ท่าทางการร่ายรำของผู้แสดง
ง) รูปแบบและลักษณะการแสดง

3) ละครชาตรีนิยมแสดงเรื่องใด
ก) แก้วหน้าม้า
ข) อิเหนา
ค) พระสุธน – มโนราห์
ง) รามเกียรติ์

4) ละครนอกใช้ผู้แสดงอย่างไร
ก) ผู้แสดงเป็นชายล้วน
ข) ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
ค) ผู้แสดงทั้งชายและหญิง
ง) ผู้แสดงสามารถเป็นได้ทั้งชายและหญิงที่อยู่ในเขตพระราชฐานเท่านั้น

5) ละครในจะนิยมแสดงเพียง 3 เรื่อง ได้แก่เรื่องอะไรบ้าง
ก) รามเกียรติ์  อิเหนา  และไกรทอง
ข) อิเหนา  ไกรทอง  และอุณรุท
ค) รามเกียรติ์  ไกรทอง  และอุณรุท
ง) อิเหนา  รามเกียรติ์  และอุณรุท

6) ละครดึกดำบรรพ์มีรูปแบบมาจากละครสากลประเภทใด
ก) ละครไมม์
ข) ละครโอเปรา
ค) ละครฟาร์ส
ง) ละครโมเดิร์น ดรามา

7) ละครประเภทใดมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ
ก) ละครพันทาง
ข) ละครดึกดำบรรพ์
ค) ละครเสภา
ง) ละครร้อง

8) ละครร้องจะใช้วงปี่พาทย์ใดประกอบการแสดง
ก) ปี่พาทย์เครื่องห้า
ข) ปี่พาทย์เครื่องคู่
ค) ปี่พาทย์ไม้แข็ง
ง) ปี่พาทย์ไม้นวม

9) ละครประเภทใดที่ไม่มีดนตรีหรือการร้องเพลงประกอบการแสดง
ก) ละครเสภา
ข) ละครดึกดำบรรพ์
ค) ละครพูด
ง) ละครพันทาง

10) เครื่องดนตรีชนิดใดที่นำมาประกอบจังหวะการแสดงละครเสภา
ก) ฉิ่ง
ข) กรับ
ค) ตะโพน
ง) กลองทัด