1. ขอบเขตเนื้อหา

มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และเป็นหมู่ สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบสามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์
และละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง  ฉาก
อุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร  พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดงและสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว
ของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง
เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลสำคัญ
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบ
การนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

2.1 หลังจากศึกษา  “เรื่องการละครไทย”  แล้วนักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของการละครไทยแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

2.2 หลังจากศึกษา “เรื่องการละครไทย” แล้วนักเรียนสามารถอธิบายการแต่งกายของการละครไทยแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

2.3 หลังจากศึกษา “เรื่องการละครไทย” แล้วนักเรียนสามารถอธิบายวงดนตรีที่ใช้การละครไทยแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

3. แนวทางการประเมินผล

3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
 
3.2 แบบฝึกปฏิบัติ