1. ให้นักเรียนศึกษาคำอธิบายรายวิชาซึ่งประกอบด้วย ขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และแนวทางการประเมินผล

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 10 ข้อ

3. ศึกษาเนื้อหาของแต่ละเรื่องและทำแบบฝึกปฏิบัติหลังเรียน ซึ่งแต่ละเรื่อง จะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่องละ 2  ข้อ

4. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 10 ข้อ